اساتید کالسهای درسی همواره از ابزارهایی استفاده میکنند تا مباحث درسی خود را هرچه عمیقتر و مفهومیتر به دانشجویان خود آموزش دهند. ابزارهایی نظیر یادداشت نویسی، ارائه تصویرهایی درقالب عکس یا پاورپوینت، ایجاد تمرین برای دانشجویان، مرور دروس قبلی و هرچیزی که بتوان از آن برای نهادینه کردن آموزشها در ذهن دانشجویان استفاده کرد. از این رو کالسهای مجازی که این فاکتورها را حذف کرده و فقط به آموزش روتین مباحث درسی از طریق صوت یا تصویر ثابت میپردازند و از هیچگونه ابزاری برای تدریس بهتر استفاده بهرهوری کافی در آموزش را همراه نخواهند داشت. نمیکنند، قطعا اما امروزه رشد تکنولوژی به فرایند آموزش مجازی نیز کمک کرده است. تکنولوژی که باعث شده است بسیاری از ابزارهای موردنیاز برای تدریس نیز از طریق بستر مجازی فراهم شود. از این رو گروه لیان با تکیه بر تجربه و دانش کارشناسان خود و همچنین توجه به دغدغه های حاضر در این زمینه، اقدام به راه اندازی سامانه »لیان میتینگ« کرده است.

هدف از راهاندازی »لیان میتینگ« این است که دانشجویان بتوانند از هر نقطهای از جهان و با استفاده از هر مرورگری، شرایط یک کالس فیزیکی را به صورت کامل تجربه کنند و ازسوی دیگر، اساتید نیز بتوانند با استفاده از ابزارهایی که دراختیار دارند، مفهوم درسی موردنظر خود را راحتتر و عمیقتر به دانشجویان انتقال دهند. نه تنها کالسهای درسی، بلکه وبینارهای آموزشی و حتی جلسات سازمانی نیز میتوانند ازطریق این بستر به فعالیت خود بپردازند و از امکاناتی که در زیر آورده شده استفاده نمایند:

به طور کلی میتوان گفت که »لیان میتینگ« زمینهای را فراهم کرده است تا درصورت عدم امکان برگزاری کالسها یا جلسات حضوری، هیچکدام از اهداف آموزشی حذف نشده و مسیر آموزش همواره با قدرت ادامه داشته باشد. اساتید با استفاده از ابزارهایی که ذکر شد میتوانند ازطریق وایتبورد موجود به نوشتن نکات و یادداشت مطالب موردنظر بپردازند و با ایجاد وقت استراحت برای دانشجویان و درخواست نظرات آنها، کالس خود را به بهترین شکل ممکن اداره کنند.

سامانه »لیان میتینگ« با ایجاد قابلیت اشتراک صوت و تصویر، ایجاد تخته وایتبورد و نشانگری برای زوم، بستری برای گفتگوهای متنی بهصورت خصوصی و عمومی، اشتراک گذاری دسکتاپ، اشتراک مطالب PDF و پاورپوینت و… توانسته است به یکی از قدرتمندترین بسترهای موجود برای برگزاری کالسها، وبینارها، کنفرانسها و دیگر جلسات آنالین تبدیل شود.

دانش آموزان را از هر جای جهان به کالس درس بیاورید!

وبینار و تدریس آنالین، همواره یکی از دغدغههای اصلی مدرسان و ارائهدهندگان بوده است زیرا این شیوه تدریس، به دلیل کمبودهایی که دارد، آموزش را سختتر از آن چیزی که هست، میکند. ”لیان میتینگ“ یک سیستم تدریس آنالین برای مدرسان است که سعی دارد مشکالت تدریس از راه دور را به حداقل برساند تا هم مدرسان و هم دانشجویان، تجربه بهتری از آموزش آنالین داشته باشند. این سامانه ابزارهایی را دراختیار معلمان قرار میدهد ً برای آموزش آنالین طراحی شدهاند. این ابزارها، امکان به اشتراک گذاری که مخصوصا فایلهای صوتی با کیفیت، اسالید، چتهای شخصی و عمومی، ویدئو و دسکتاپ را به مدرسان خواهند داد. این سامانه، یک قابلیت نظرسنجی دارد که استفاده از آن، باعث افزایش مشارکت دانشجویان شده و همچنین میتوانید آموزشها و ارائههای خود را ضبط کنید تا دانشآموزان هر زمان که بخواهند، به آنها دسترسی داشته باشند. مدرس میتواند در حین آموزش، اسکرین صفحهی خود را به اشتراک بگذارد. یکی از ویژگیهای مهم این ابزار، نمایش خودکار نکات مهم، همزمان با تدریس بر روی ابزار تخته وایتبرد است. نمایش همزمان، بزرگنمایی و هایالیت کردن نکات، به مدرسان این امکان را میدهد که روی مباحث مهم، تأکید بیشتری داشته باشند. تمام این ویژگیها در کنار هم، آموزش از راه دور را آسانتر میکنند. چند کاربر به صورت همزمان میتوانند از تخته وایتبرد استفاده کنند. همچنین در بخشی از این سیستم که Room Breakout نام دارد، کاربران هر گروه میتوانند همکاری تیمی با هم داشته باشند. یکی از ویژگیهای مهم و متمایز این سیستم، عدم محدودیت در تعداد وبکمهایی است که میتوانند در یک جلسه شرکت داشته باشند. با استفاده از ”لیان میتینگ“ هر کسی که بخواهد، از هر کجای جهان و بدون محدودیت، میتواند در وبینار شرکت کند.

در شرایط ویژه کالسهای درسی را تعطیل نکنید!

در شرایط ویژه کالسهای درسی را تعطیل نکنید! امروزه عالوهبر مدارس، آموزشگاهها و موسساتی که برای دانشآموزان و دانشجویان خود کالسهای آموزشی برگزار میکنند، سازمانهایی نیز وجود دارند که همواره برای کارکنان خود کالسهای آموزشی در محل سازمان برگزار مینمایند. اما با وجود شرایط ویژه و عدم امکان حضور افراد در موسسات و آموزشگاهها و… چه باید کرد؟ با بهوجود آمدن بستری همانند »لیان میتینگ« نباید نگران به تعویق افتادن کالسها و یا پایین آمدن راندمان آموزشی کالسهای حضوری خود )با به کارگیری کالسهای مجازی( باشید. چراکه تمرکز اصلی این سامانه بر روی اجرایی کردن یک کالس درس ً مطابق با استانداردها و ابزارهای موجود در مدارس )school )میباشد. سامانه دقیقا ”لیان میتینگ“ به میان آمده است تا با اتصال دانشآموزان از سراسر دنیا به یکدیگر، بتواند مشکالتی که در برگزاری دورههای آموزشی به صورت سنتی )و یا فقط از طریق وبکم( پیش میآمد را برطرف کند. چراکه سازندگان این نرمافزار تمامی هدف خود را بر روی شناسایی نیازهای معلمان و مدارس و همچنین برطرف کردن آنها قرار دادهاند. کالسهای آنالینی که با این سامانه و با بهرهگیری از این فناوری جدید و ابزارهای جدید و پیشرفته برگزار میشوند، صرفنظر از سن و محل زندگی دانشجویان، میتوانند مطالب آموزشی باکیفیتی را در دسترس همهی آنها قرار دهند. تمام سعی »لیان میتینگ« این است که در شرایطی که امکان برگزاری کالس حضوری نیست، هیچ آموزشی تعطیل نشود.

[/fusion_text]

اساتید کالسهای درسی همواره از ابزارهایی استفاده میکنند تا مباحث درسی خود را هرچه عمیقتر و مفهومیتر به دانشجویان خود آموزش دهند. ابزارهایی نظیر یادداشت نویسی، ارائه تصویرهایی درقالب عکس یا پاورپوینت، ایجاد تمرین برای دانشجویان، مرور دروس قبلی و هرچیزی که بتوان از آن برای نهادینه کردن آموزشها در ذهن دانشجویان استفاده کرد. از این رو کالسهای مجازی که این فاکتورها را حذف کرده و فقط به آموزش روتین مباحث درسی از طریق صوت یا تصویر ثابت میپردازند و از هیچگونه ابزاری برای تدریس بهتر استفاده بهرهوری کافی در آموزش را همراه نخواهند داشت. نمیکنند، قطعا اما امروزه رشد تکنولوژی به فرایند آموزش مجازی نیز کمک کرده است. تکنولوژی که باعث شده است بسیاری از ابزارهای موردنیاز برای تدریس نیز از طریق بستر مجازی فراهم شود. از این رو گروه لیان با تکیه بر تجربه و دانش کارشناسان خود و همچنین توجه به دغدغه های حاضر در این زمینه، اقدام به راه اندازی سامانه »لیان میتینگ« کرده است.

هدف از راهاندازی »لیان میتینگ« این است که دانشجویان بتوانند از هر نقطهای از جهان و با استفاده از هر مرورگری، شرایط یک کالس فیزیکی را به صورت کامل تجربه کنند و ازسوی دیگر، اساتید نیز بتوانند با استفاده از ابزارهایی که دراختیار دارند، مفهوم درسی موردنظر خود را راحتتر و عمیقتر به دانشجویان انتقال دهند. نه تنها کالسهای درسی، بلکه وبینارهای آموزشی و حتی جلسات سازمانی نیز میتوانند ازطریق این بستر به فعالیت خود بپردازند و از امکاناتی که در زیر آورده شده استفاده نمایند:

به طور کلی میتوان گفت که »لیان میتینگ« زمینهای را فراهم کرده است تا درصورت عدم امکان برگزاری کالسها یا جلسات حضوری، هیچکدام از اهداف آموزشی حذف نشده و مسیر آموزش همواره با قدرت ادامه داشته باشد. اساتید با استفاده از ابزارهایی که ذکر شد میتوانند ازطریق وایتبورد موجود به نوشتن نکات و یادداشت مطالب موردنظر بپردازند و با ایجاد وقت استراحت برای دانشجویان و درخواست نظرات آنها، کالس خود را به بهترین شکل ممکن اداره کنند.

سامانه »لیان میتینگ« با ایجاد قابلیت اشتراک صوت و تصویر، ایجاد تخته وایتبورد و نشانگری برای زوم، بستری برای گفتگوهای متنی بهصورت خصوصی و عمومی، اشتراک گذاری دسکتاپ، اشتراک مطالب PDF و پاورپوینت و… توانسته است به یکی از قدرتمندترین بسترهای موجود برای برگزاری کالسها، وبینارها، کنفرانسها و دیگر جلسات آنالین تبدیل شود.

دانش آموزان را از هر جای جهان به کالس درس بیاورید!

وبینار و تدریس آنالین، همواره یکی از دغدغههای اصلی مدرسان و ارائهدهندگان بوده است زیرا این شیوه تدریس، به دلیل کمبودهایی که دارد، آموزش را سختتر از آن چیزی که هست، میکند. ”لیان میتینگ“ یک سیستم تدریس آنالین برای مدرسان است که سعی دارد مشکالت تدریس از راه دور را به حداقل برساند تا هم مدرسان و هم دانشجویان، تجربه بهتری از آموزش آنالین داشته باشند. این سامانه ابزارهایی را دراختیار معلمان قرار میدهد ً برای آموزش آنالین طراحی شدهاند. این ابزارها، امکان به اشتراک گذاری که مخصوصا فایلهای صوتی با کیفیت، اسالید، چتهای شخصی و عمومی، ویدئو و دسکتاپ را به مدرسان خواهند داد. این سامانه، یک قابلیت نظرسنجی دارد که استفاده از آن، باعث افزایش مشارکت دانشجویان شده و همچنین میتوانید آموزشها و ارائههای خود را ضبط کنید تا دانشآموزان هر زمان که بخواهند، به آنها دسترسی داشته باشند. مدرس میتواند در حین آموزش، اسکرین صفحهی خود را به اشتراک بگذارد. یکی از ویژگیهای مهم این ابزار، نمایش خودکار نکات مهم، همزمان با تدریس بر روی ابزار تخته وایتبرد است. نمایش همزمان، بزرگنمایی و هایالیت کردن نکات، به مدرسان این امکان را میدهد که روی مباحث مهم، تأکید بیشتری داشته باشند. تمام این ویژگیها در کنار هم، آموزش از راه دور را آسانتر میکنند. چند کاربر به صورت همزمان میتوانند از تخته وایتبرد استفاده کنند. همچنین در بخشی از این سیستم که Room Breakout نام دارد، کاربران هر گروه میتوانند همکاری تیمی با هم داشته باشند. یکی از ویژگیهای مهم و متمایز این سیستم، عدم محدودیت در تعداد وبکمهایی است که میتوانند در یک جلسه شرکت داشته باشند. با استفاده از ”لیان میتینگ“ هر کسی که بخواهد، از هر کجای جهان و بدون محدودیت، میتواند در وبینار شرکت کند.

در شرایط ویژه کالسهای درسی را تعطیل نکنید!

در شرایط ویژه کالسهای درسی را تعطیل نکنید! امروزه عالوهبر مدارس، آموزشگاهها و موسساتی که برای دانشآموزان و دانشجویان خود کالسهای آموزشی برگزار میکنند، سازمانهایی نیز وجود دارند که همواره برای کارکنان خود کالسهای آموزشی در محل سازمان برگزار مینمایند. اما با وجود شرایط ویژه و عدم امکان حضور افراد در موسسات و آموزشگاهها و… چه باید کرد؟ با بهوجود آمدن بستری همانند »لیان میتینگ« نباید نگران به تعویق افتادن کالسها و یا پایین آمدن راندمان آموزشی کالسهای حضوری خود )با به کارگیری کالسهای مجازی( باشید. چراکه تمرکز اصلی این سامانه بر روی اجرایی کردن یک کالس درس ً مطابق با استانداردها و ابزارهای موجود در مدارس )school )میباشد. سامانه دقیقا ”لیان میتینگ“ به میان آمده است تا با اتصال دانشآموزان از سراسر دنیا به یکدیگر، بتواند مشکالتی که در برگزاری دورههای آموزشی به صورت سنتی )و یا فقط از طریق وبکم( پیش میآمد را برطرف کند. چراکه سازندگان این نرمافزار تمامی هدف خود را بر روی شناسایی نیازهای معلمان و مدارس و همچنین برطرف کردن آنها قرار دادهاند. کالسهای آنالینی که با این سامانه و با بهرهگیری از این فناوری جدید و ابزارهای جدید و پیشرفته برگزار میشوند، صرفنظر از سن و محل زندگی دانشجویان، میتوانند مطالب آموزشی باکیفیتی را در دسترس همهی آنها قرار دهند. تمام سعی »لیان میتینگ« این است که در شرایطی که امکان برگزاری کالس حضوری نیست، هیچ آموزشی تعطیل نشود.